Algemene voorwaarden

De YES-formule is onderdeel van Mo2vation. Hierom gelden voor De YES-formule dezelfde Algemene Voorwaarden als voor Mo2vation. 

ALGEMENE VOORWAARDEN MO2VATION (versie juni 2022)

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 1. Consument: de Klant die een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Diensten: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens Mo2vation te verlenen diensten, zoals maar niet beperkt tot (personal) trainingen, leefstijl advisering, (gedrags)coaching.
 3. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Mo2vation een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Mo2vation: de eenmanszaak van Gillian de Bruin, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69393893.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Mo2vation en de Klant tot stand gekomen overeenkomst op basis waarvan Mo2vation Diensten zal verlenen en/of Producten zal verkopen en leveren.
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Mo2vation en de Consument wordt gesloten zonder persoonlijk contact zoals via internet (webwinkel).
 7. Partij(en)en: Mo2vation en de Klant afzonderlijk of gezamenlijk.
 8. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens Mo2vation aan de Klant te verkopen en te leveren zaken, zoals maar niet beperkt tot, (werk)boeken, voedingssupplementen, trainingsmaterialen, maaltijden, etc.
 9. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mo2vation, op proeflessen, Overeenkomsten en alle andere (rechts)handelingen tussen Partijen.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele (inkoop)voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend Schriftelijk worden afgeweken. Als het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden afwijkt van wat Partijen Schriftelijk zijn overeengekomen, geldt dat wat Partijen Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zullen Partijen in onderling overleg een vervangende bepaling afspreken, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Mo2vation vrijblijvend.
 2. Aan een aanbod van Mo2vation dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Mo2vation dat gebaseerd is op door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Klant geen rechten ontlenen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mo2vation niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Na een intake gesprek zal Mo2vation de Klant een voorstel tot een Overeenkomst doen, waarin het aantal te volgen trainings- c.q. coachingstrajecten is aangegeven als ook het daarvoor verschuldigde bedrag.
 5. Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Als de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van Mo2vation, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mo2vation anders aangeeft. In geval van een Overeenkomst Op Afstand, zal Mo2vation die Overeenkomst zo spoedig mogelijk na totstandkoming daarvan per e-mail aan de Consument bevestigen.
 6. Door uitvoering van een Overeenkomst gaat de Klant akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT IN HET ALGEMEEN

 1. De Klant staat ervoor in dat hij Mo2vation, gevraagd en ongevraagd, zo snel mogelijk alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn.
 2. De Klant zal Mo2vation verder altijd alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen en alle overige inspanningen verrichten die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Het is de Klant niet toegestaan om rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Mo2vation.

 

ARTIKEL 5. | TRAINING, COACHING EN ANDERE DIENSTVERLENING

 1. Voordat een Overeenkomst met betrekking tot trainings- of voedingsprogramma’s wordt aangegaan, zal Mo2vation de Klant een door de deelnemer in te vullen intakeformulier verstrekken, waarop gegevens omtrent bijvoorbeeld gezondheid, medische situatie en conditieniveau worden ingevuld. De Klant staat ervoor in dat hij dan wel wanneer dit een ander is, de deelnemer, dit formulier volledig en naar waarheid invult en vóór de uitvoering van de Overeenkomst aan Mo2vation ter beschikking stelt. Mo2vation heeft het recht om de Overeenkomst niet aan te gaan dan wel te ontbinden als zij via het intakeformulier informatie heeft ontvangen dat het volgen van het trainings- of voedingsprogramma voor de deelnemer onverantwoord is. Ook als Mo2vation op basis van het ingevulde intakeformulier van oordeel is dat het verantwoord is om de deelnemer aan het trainings- of voedingsprogramma deel te laten nemen, geschiedt deelname op eigen risico van de deelnemer. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om te beoordelen, of door een medisch specialist te laten beoordelen, of er medische of andere reden zijn waarom hij niet in staat zou zijn om trainingen of voedingsprogramma’s te volgen. Dit geldt niet alleen vóór aangaan van de Overeenkomst, maar ook tijdens de duur van de Overeenkomst. De Klant c.q. gebruiker zal Mo2vation direct informeren als er wijzigingen zijn in zijn gezondheid of medische situatie die aan de uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan.
 2. De deelnemer aan fysieke trainingen dient tijdens elke training te beschikken over een door hem meegebrachte handdoek en, indien gewenst, een eigen drinkflesje of bidon. Deze zaken worden niet door Mo2vation aan de deelnemer beschikbaar gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Als Mo2vation door omstandigheden niet in staat is de Diensten op de afgesproken tijden te verlenen, zal zij dit zo snel mogelijk aan de Klant c.q. deelnemer laten weten en een andere dag/tijd afspreken. De Klant heeft in deze gevallen geen recht op enige schadevergoeding.

ARTIKEL 6. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Levering van Producten gebeurt op de overeengekomen plaats en wijze.
 2. Mo2vation heeft het recht orders in gedeelten te leveren, tenzij dat redelijkerwijs niet van de Klant kan worden gevergd. Als een order in gedeelten wordt geleverd, start de bedenktijd van de Consument in verband met het recht van ontbinding pas op het moment dat de laatste deellevering door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn heeft de Klant niet het recht te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen koopprijs niet te voldoen.
 5. Als de Producten niet konden worden geleverd door een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, heeft Mo2vation het recht om naar redelijkheid de kosten in rekening te brengen die niet zouden bestaan als de Klant haar afnameverplichtingen ten opzichte van Mo2vation deugdelijk was nagekomen, zoals de kosten in verband met de opslag van de Producten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen.

ARTIKEL 7. | PRIJZEN EN BETALING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Mo2vation vermelde prijzen exclusief btw, met dien verstande dat in relatie tot Consumenten prijzen (ook) inclusief btw worden vermeld.
 2. Mo2vation heeft het recht haar prijzen aan te passen. De nieuwe prijzen zullen gelden voor nieuwe en verlengde Overeenkomsten. Mo2vation zal prijsverhogingen Schriftelijk aan de Klant meedelen.
 3. Voor Overeenkomsten, inclusief credits en strippenkaarten, dient bij vooruitbetaling te worden betaald.
 4. Bij koop van Producten kan Mo2vation ook geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling vragen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop Mo2vation de Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 5. Betaling dient te gebeuren op de daartoe overeengekomen wijze en binnen de door Mo2vation vermelde termijn.
 6. Als automatische incasso van betalingen is overeengekomen, is de Klant redelijke administratiekosten verschuldigd als een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. Deze kosten zullen € 15 per keer bedragen. De Klant zal de verschuldigde betaling alsdan alsnog binnen 5 (vijf) dagen aan Mo2vation overmaken.
 7. Als tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Consumenten zullen eerst nog een termijn van 14 dagen krijgen om te betalen. Als geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Klant over het openstaande bedrag de wettelijke (handelsrente) verschuldigd.
 8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening, met dien verstande dat ten nadele van de Consument niet zal worden afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 8. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Mo2vation geleverde Producten blijven haar eigendom totdat de Klant al zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst volledig is nagekomen.
 2. Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

ARTIKEL 9. | DUUR EN OPZEGGING VAN OVEREENKOMSTEN & GELDIGHEID CREDITS EN STRIPPENKAARTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd, voor de duur zoals in de Overeenkomst aangegeven. Voor Consumenten zal de termijn nooit meer dan 12 (twaalf) maanden bedragen.
 2. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar en eindigt van rechtswege door verstrijken van die bepaalde tijd. Partijen kunnen overeenkomen een nieuwe Overeenkomst aan te gaan. Bij verlenging van een Overeenkomst kan een Consument deze met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand opzeggen door een e-mail te sturen aan contact@mo2vation.nl. De Consument heeft dan recht op terugbetaling van niet-genoten Diensten.
 3. Als de Overeenkomst uit een strippenkaart bestaat, dan heeft de Klant recht op het volgen van het op de strippenkaart aangegeven aantal lessen/trainingen/sessies. De strippenkaart vervalt door het verbruik van het bedoelde aantal lessen/trainingen/sessies of als de geldigheidsduur van de strippenkaart is verlopen, ongeacht of de Klant de strippen heeft besteed. Als de Klant een strippenkaart niet volmaakt, ontstaat geen recht op terugbetaling van een deel van de kosten van de strippenkaart.
 4. Als op basis van de Overeenkomst credits worden uitgegeven, biedt elke uitgegeven (aantal) credit(s) de Klant het recht op het volgen van een bijbehorende les/training/sessie. Uitgegeven credits zijn geldig voor de uitdrukkelijk vermelde geldigheidsduur. Indien deze geldigheidsduur is verstreken, komt de credit te vervallen, ongeacht of de Klant de credit heeft besteed. Als een Klant niet alle credits besteedt, bestaat geen recht op terugbetaling van de kosten van de niet besteedde credits.

ARTIKEL 10. | AFZEGGING LESSEN/RAININGEN/SESSIES DOOR DE KLANT

 1. Een tussen Partijen geplande les/training/sessie kan door de Klant kosteloos worden afgezegd tot 24 uur vóór aanvang van de les/training/sessie.
 2. Als de Klant een les/training/sessie niet op tijd, binnen de hierboven aangegeven termijn afzegt, dan wel in geval van no-show, heeft de Klant geen recht deze in te halen en wordt de les/training/sessie in mindering gebracht op de credits dan wel strippenkaart.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Mo2vation mag de uitvoering van de Overeenkomst opschorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, als de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, ook niet nadat Mo2vation de Klant in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gegeven om de Overeenkomst alsnog na te komen. Onder niet-nakomen wordt mede, maar niet alleen begrepen het niet nakomen van betalingsverplichtingen.
 2. Als de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, de onderneming van Klant wordt geliquideerd, heeft Mo2vation het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Verder heeft Mo2vation het recht de Overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 3. De Klant maakt geen aanspraak op enige schadevergoeding in verband met het door Mo2vation op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht. Echter, als de omstandigheden die tot ontbinding van de Overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van Mo2vation behoren te komen, maakt de Klant ten hoogste aanspraak op terugbetaling of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het als gevolg van de ontbinding niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst.
 4. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de Klant verplicht de schade die Mo2vation als gevolg van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Mo2vation de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant direct opeisbaar.

ARTIKEL 12. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. De Consument heeft, behoudens het bepaalde in het volgende artikel en het overige van dit artikel, het recht om de Overeenkomst Op Afstand, als betrekking heeft op het verlenen van Diensten, tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de Overeenkomst Op Afstand een Koop betreft, heeft de Consument tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, het recht om de Overeenkomst Op Afstand zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Als de Overeenkomst Op Afstand tot het verlenen van Diensten wordt nagekomen binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, verklaart de Consument bij het aangaan van de Overeenkomst Op Afstand dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra de Overeenkomst door Mo2vation is nagekomen. Alle Diensten die tot de datum van ontbinding zijn uitgevoerd, moeten door de Consument worden betaald na evenredigheid van de prijs voor de totale Overeenkomst.
 3. Als een Overeenkomst op Afstand voor consumentenkoop door de Consument wordt ontbonden, dan zal hij het Product/de Producten binnen 14 (veertien) dagen na de ontbinding onbeschadigd aan Mo2vation retourneren, met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking. Mo2vation is bij ontbinding van de Overeenkomst op Afstand niet verplicht eventuele bezorgkosten aan de Consument terug te betalen.

ARTIKEL 13. | TERMIJNEN EN DERDEN

 1. Overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Mo2vation treedt niet eerder in dan nadat de Klant Mo2vation schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn tot nakoming is gegeven, en nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Mo2vation heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Het bepaalde in deze Algemeen Voorwaarden blijft alsdan wel van toepassing.

 ARTIKEL 14. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. In het kader van Overeenkomst tot koop en levering van Producten, zal de Klant op het moment van leveren van de Producten direct onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoordt. Als dit niet zo is, zal de Klant Mo2vation daarvan direct Schriftelijk op de hoogte stellen. In geval van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet zichtbare gebreken, zal de Klant Mo2vation daarvan binnen 7 (zeven) dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken had behoren te geraken, Schriftelijk op de hoogte stellen. Voor Consumenten geldt een termijn van 2 (twee) maanden.
 2. Bij een Overeenkomst tot levering van Diensten zal de Klant iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Mo2vation direct na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door hem veronderstelde gebrek, mondeling aan Mo2vation kenbaar maken dan wel binnen 2 (twee) dagen aan Mo2vation schriftelijk meedelen c.q. bevestigen.
 3. Klachten over de hoogte van factuurbedragen moeten binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum Schriftelijk te zijn ingediend bij Mo2vation.
 4. Als een klacht niet tijdig wordt ingediend, is Mo2vation niet verplicht deze in behandeling te nemen.
 5. Ook als de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.
 6. Bij Mo2vation ingediende klachten worden binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst daarvan beantwoord.

 ARTIKEL 15. | GARANTIE EN CONFORMITEIT BIJ PRODUCTVERKOOP

 1. Mo2vation levert Producten alleen met garantie voor zover dit uitdrukkelijk is overeengekomen, met dien verstande dat een door Mo2vation, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten ten opzichte van Mo2vation kunnen doen gelden.
 2. Een eventuele toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) vervalt in elk geval als een gebrek van een Product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Mo2vation dan wel zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt, niet-limitatief, begrepen gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Mo2vation, het aanbrengen van veranderingen aan de Producten.

ARTIKEL 16. | OVERMACHT

 1. Mo2vation is niet verplicht tot het nakomen van een verplichting uit de Overeenkomst als en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar op grond van de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval maar niet alleen verstaan Internetstoringen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, natuurrampen, oorlogssituaties, extreme weersomstandigheden, pandemieën en overheidsmaatregelen.
 3. Voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Als Mo2vation bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, mag zij het reeds uitgevoerde gedeelte, afzonderlijk in rekening brengen.

  ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Mo2vation verleent haar diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de Overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Mo2vation zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan zij niet instaan voor het behalen van de resultaten die de Klant met het aangaan van de Overeenkomst beoogde te behalen.
 2. Mo2vation draagt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de Producten de schade behoort te dragen op grond van de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid.
 3. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsook voor een andere omstandigheid die niet aan Mo2vation kan worden toegerekend. De Klant is ook verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet exact opvolgen van door Mo2vation gegeven aanwijzingen, (veiligheids)instructies en adviezen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet op Mo2vation verhaald worden.
 4. Aansprakelijkheid van Mo2vation voor herstelbare schade bestaat niet eerder dan nadat de Klant Mo2vation in de gelegenheid heeft gesteld om deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor Mo2vation geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
 5. Mo2vation is, onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, ten opzichte van de Klant alleen aansprakelijk voor directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Mo2vation in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze Algemene Voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mo2vation aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Mo2vation toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. De aansprakelijkheid van Mo2vation is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Mo2vation betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Mo2vation nooit meer zal zijn dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval op grond van eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Mo2vation daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Mo2vation.
 2. Mo2vation is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 3. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Mo2vation bedraagt één jaar. Voor Consumenten geldt een verjaringstermijn van 2 (twee) jaar.
 4. De Klant vrijwaart Mo2vation van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Mo2vation toerekenbaar is.
 5. In geval van een Consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. De aansprakelijkheidsbeperkingen c.q. -uitsluitingen in deze Algemene Voorwaarden gelden niet als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Mo2vation.

ARTIKEL 18. | GEHEIMHOUDING, PERSOONSGEGEVENS

 1. Beide Partijen zullen alle informatie van of over de andere Partij waarvan wordt aangegeven dat dit geheim moet blijven of waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat dit geheim moet blijven, vertrouwelijk behandelen en alleen met toestemming van de andere Partij ter kennis van derden brengen.
 2. Als Mo2vation een derde betrekt bij de Overeenkomst dan legt zij deze derde de verplichtingen van dit artikel op.
 3. In verband met de uitvoering van de Overeenkomst heeft Mo2vation het recht om persoonsgegevens van de Klant te gebruiken. Het gaat hierbij onder andere maar niet uitsluitend om namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Mo2vation heeft het recht persoonsgegevens van de Klant te delen met door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Het is deze derden verboden deze persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken. Voor meer informatie over hoe Mo2vation omgaat met persoonsgegevens, wordt verwezen naar de Privacy policy van Mo2vation, te vinden via https://mo2vation.nl/privacy/

ARTIKEL 19. | INTELLECTUELE EIGENDOM

       Mo2vation dan wel haar licentiegevers behouden zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door haar gehanteerde werkwijzen en methoden, beschikbaar gestelde inhoud, waaronder maar niet beperkt tot opdrachten, workshops, voedingsplannen, workouts, programmatuur, (werk)boeken alsook op de door hen gevoerde beeldmerken en merknamen. De Klant mag door Mo2vation ter beschikking gestelde materialen alleen gebruiken voor eigen gebruik. Het is de Klant verboden deze goederen te (laten) verveelvoudigen, te (laten) reproduceren of anderszins te (laten) gebruiken op een wijze die verder gaat dan het gebruik van die materialen zoals de Overeenkomst daarin voorziet.

ARTIKEL 20. | GEBRUIK ELEKTRONISCHE OMGEVING

 1. Voor zover in het kader van een Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van een of meerdere (mobiele) webapplicaties, is het bepaalde in dit artikel van toepassing.
 2. Mo2vation dan wel haar licentiegever spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de applicaties te optimaliseren. Echter kan Mo2vation c.q. haar licentiegever niet garanderen dat de applicaties onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen van de applicaties steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Mo2vation c.q. haar licentiegever in deze is uitgesloten.
 3. Mo2vation dan wel haar licentiegever is bevoegd om de applicaties tijdelijk buiten gebruik te stellen als dit naar haar oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de applicaties. Alle aansprakelijkheid van Mo2vation dan wel haar licentiegever in verband met de tijdelijke ontoegankelijkheid van de applicaties is uitgesloten.
 4. Persoonsgegevens die door middel de applicaties worden verkregen, worden verwerkt overeenkomstig de privacy instellingen van de gebruiker van de applicaties. De gebruiker wordt verondersteld te begrijpen dat medegebruikers inzicht hebben in persoonlijke informatie over de gebruiker voor zover de gebruiker zulks toelaat door het door hem toepassen van bepaalde privacy instellingen. Elke aansprakelijkheid van Mo2vation dan wel haar licentiegever met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de privacy instellingen van de gebruiker is uitgesloten.

ARTIKEL 21. | TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zullen Partijen zich optimaal inspannen om het geschil in onderling overleg op te lossen.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Mo2vation aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Je kunt de Mo2vation – Algemene Voorwaarden downloaden als PDF bestand voor je eigen administratie.